Меню Вход

Обществени поръчки

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ (МТО) ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.

 

номер в АОП - 02757-2020-0002

дата на публикуване 15.06.2020 г.


 

Решение за откриване на процедурата - дата на качване 15.06.2020 г.

Обявление за обществена поръчка - дата на качване 15.06.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - дата на качване 02.07.2020 г.

 

Документация за участие в обществена поръчка - дата на качване 15.06.2020 г. (изменена на 29.06.2020 г.)

 

Информация за ЕЕДОП - ZIP - дата на качване 15.06.2020 г.

 

 

Отваряне на ценови оферти - дата на качване 07.08.2020 г.

 

Протокол 1 от 31 юли 2020 година – качен на 31 юли 2020 г.

Протокол 2 от 12 август 2020 година – качен на 14 август 2020 г.

Доклад за резултатите от разглеждането на офертите и оценяването - качен на 14 август 2020 г.

Решение за избор на изпълнители – качено на 14 август 2020 г.

 

 

Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособени позиции - качено на 24.10.2020 г.

Техническо и ценово предложение по обособена позиция № 1: Доставка но техническо оборудване (топки, ракети, конуси, мрежи, стълби и др.) за целите на БФТ - качено на 24.10.2020 г.

Техническо и ценово предложение по обособена позиция № 2: Доставка на спортни (поли, панталони, тениски, чорапи и др.)за целите на БФТ - качено на 24.10.2020 г.

 

 

ПОКАНА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР във връзка с РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МТО - по Програма "Тенисът - спорт за всички"


Протокол на Комисия за избор на изпълнител във вътрешен конкурентен подбор с предмет:„Доставка на топкиза нуждите на Програмата „Тенисът – спорт за всички”,в рамките на Рамково споразумение от 24.10.2020 г.

 

ДОКЛАД на Комисия за избор на изпълнител във вътрешен конкурентен подбор с предмет:„Доставка на топкиза нуждите на Програмата „Тенисът – спорт за всички”,в рамките на Рамково споразумение от 24.10.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ № 017-7/13 юни 2021 г.за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Договор за обществена поръчка, сключен след вътрешно конкурентен подбор по Рамково споразумение

 

 

ПОКАНА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР във връзка с РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МТО„Доставка на топки“ по Обособена позиция № 1 – Доставка на техническо оборудване

 

Протокол № 1/21 декември 2020 г. на Комисия за избор на изпълнител във вътрешноконкурентен избор поРамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на спортно облекло и аксесоари за нуждите на БФТ”,назначена със Заповед No 017-4 от 26 ноември 2020 г. на Представляващия УС на БФТ

 

ПРОТОКОЛ№ 2/12 май 2021 г. на Комисия за избор на изпълнител във вътрешноконкурентен избор поРамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на спортно облекло и аксесоари за нуждите на БФТ”,назначена със Заповед No 017-4 от 26 ноември 2020 г. на Представляващия УС на БФТ

 

ДОКЛАД на Комисия за избор на изпълнител във вътрешноконкурентен избор поРамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на спортно облекло и аксесоари за нуждите на БФТ”,назначена със Заповед No 017-4 от 26 ноември 2020 г. на Представляващия УС на БФТ

 

РЕШЕНИЕ 017-5/14 юни 2021 г.за класиране на участниците и определяне на изпълнители по Договор за обществена поръчка, сключен след вътрешно конкурентен подбор по Рамково споразумение

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС”

Срок за подаване на офертите: 18.05.2020 год., 14:00 часа

 

номер в АОП - 02757-2020-0001

дата на публикуване 24.04.2020 г.


 

Решение за откриване на процедурата - дата на качване 24.04.2020 г.

Обявление за обществена поръчка - дата на качване 24.04.2020 г.

Документация за участие в обществена поръчка - дата на качване 24.04.2020 г.

 

Информация за ЕЕДОП - ZIP - дата на качване 24.04.2020 г.

 

Протокол от 19.05.2020 година – качен на 17 септември 2020 г.

Решение за избор на изпълнител – качено на 17 септември 2020 г.

 

ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници за нуждите на Българската федерация по тенис" - качен на 18 декември 2020 г.

 

 

 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

на Сдружение БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

Заповед за конкурс


 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС”

Срок за подаване на офертите: 07.12.2018 год., 16:00 часа

 

номер в АОП - 02757-2018-0003

дата на публикуване 15.11.2018 г.


 

Решение за откриване на процедурата - дата на качване 15.11.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - дата на качване 16.11.2018 г.

Обявление за обществена поръчка - дата на качване 15.11.2018 г.

Документация за участие в обществена поръчка - дата на качване 15.11.2018 г.

Документация 16.11.2018 г. - дата на качване 16.11.2018 г.

 

 

Протокол № 1 - дата на качване 29.01.2019 г.

Съобщение за Провеждане на жребий по чл.58, ал. 3 от ППЗОП - дата на качване 29.01.2019 г.

Протокол № 2 - дата на качване 19.02.2019 г.

Окончателен протокол - дата на качване 19.02.2019 г.

Решение за избор на изпълнител - дата на качване 19.02.2019 г.

 

Заповед за назначаване

 

Информация за ЕЕДОП - ZIP - дата на качване 15.11.2018 г.

 

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 5.04.2019 г.

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Документи

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС” - ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на офертите: 31.08.2018 г., 16:00 ч.

 

номер в АОП - 02757-2018-0002

дата на публикуване 30.07.2018 г.

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие в обществена поръчка

Приложения и образци към документацията

 

Решение и обявление за изменение на процедурата

Уведомление за удължаване на срока на процедурата

 

Разяснение по попълване на ЕЕДОП

 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г.

Протокол № 1 от 05.09.2018 г.

Протокол № 1 от 17.09.2018 г.

 

Информация за ЕЕДОП - ZIP

 

Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

 

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материално техническо оборудване (МТО) за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособени позиции”.

Срок за подаване на оферти: 19.07.2018 г., 17:00 ч.

 

Документация за участие + образци

Решение за откриване

Обявление за обществена поръчка

Решение за изменетние и допълнение

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Заповед за назначаване на комисиия

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

 

Протокол от работата на комисия

 

Решение за Класиране

 

 

Информация за ЕЕДОП - PDF

Информация за ЕЕДОП - ZIP

Спонсори и партньори
Генерален спонсор
Официални спонсори
Медийни партньори
ПартньориММСITFTennis EuropeAmerican Chamber of Commerce in BulgariaБългарски национален тенис центърKinder+