Меню Вход

Обществени поръчки

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

на Сдружение БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

Заповед за конкурс


 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС”

Срок за подаване на офертите: 07.12.2018 год., 16:00 часа

 

номер в АОП - 02757-2018-0003

дата на публикуване 15.11.2018 г.


 

Решение за откриване на процедурата - дата на качване 15.11.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - дата на качване 16.11.2018 г.

Обявление за обществена поръчка - дата на качване 15.11.2018 г.

Документация за участие в обществена поръчка - дата на качване 15.11.2018 г.

Документация 16.11.2018 г. - дата на качване 16.11.2018 г.

 

 

Протокол № 1 - дата на качване 29.01.2019 г.

Съобщение за Провеждане на жребий по чл.58, ал. 3 от ППЗОП - дата на качване 29.01.2019 г.

Протокол № 2 - дата на качване 19.02.2019 г.

Окончателен протокол - дата на качване 19.02.2019 г.

Решение за избор на изпълнител - дата на качване 19.02.2019 г.

 

Заповед за назначаване

 

Информация за ЕЕДОП - ZIP - дата на качване 15.11.2018 г.

 

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 5.04.2019 г.

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Документи

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС” - ПРЕКРАТЕНА

Срок за подаване на офертите: 31.08.2018 г., 16:00 ч.

 

номер в АОП - 02757-2018-0002

дата на публикуване 30.07.2018 г.

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие в обществена поръчка

Приложения и образци към документацията

 

Решение и обявление за изменение на процедурата

Уведомление за удължаване на срока на процедурата

 

Разяснение по попълване на ЕЕДОП

 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г.

Протокол № 1 от 05.09.2018 г.

Протокол № 1 от 17.09.2018 г.

 

Информация за ЕЕДОП - ZIP

 

Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

 

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материално техническо оборудване (МТО) за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособени позиции”.

Срок за подаване на оферти: 19.07.2018 г., 17:00 ч.

 

Документация за участие + образци

Решение за откриване

Обявление за обществена поръчка

Решение за изменетние и допълнение

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Заповед за назначаване на комисиия

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

 

Протокол от работата на комисия

 

Решение за Класиране

 

 

Информация за ЕЕДОП - PDF

Информация за ЕЕДОП - ZIP

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsМедицински Център СпортмедБУЛИНС
Медийни партньори
ПартньориММСБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+