Меню Вход

Проектът "Тенисът и животът" по програма "Еразмус +", Младежка мобилност /номер: 2018-3-BG01-KA105-061023/ е провокиран от задълбочаващия се проблем на нарастваща агресия, насилие и прояви на крайна нетолерантност между младите хора с различен произход и култура, интереси, традиции или ценности, който им нанася трайна физическа и психическа вреда.

Много фактори превръщат младия човек в жертва на съвременността и го изправят пред предизвикателството да се адаптира и оцелява.

За възникване на насилието и нетолерантността няма еднозначно обяснение или изходна причина, но съществено влияние оказват фактори като: анонимността на съвременното общество, разрушаването на социалните връзки, липсата на социални умения, минимализиране на директната комуникация и междуличностно общуване, промяната в ценностите, насаждане

на расова и етническа нетърпимост от медии и общество и др. Проявяващите агресия много често са и насилници, и потърпевши. Причини за това са вътрешна несигурност и неудовлетвореност, компенсаторни механизми, липса на толерантност и др. Проявлението на агресия и нетолерантност се превръща в модел на подражание между младежите, който те усвояват от семействата си, средата или медиите и се отразява върху цялостното им бъдещо

развитие. Ето защо наред с всички актуални проблеми, от първостепенно значение е преодоляване на този модел, повишаване на увереността им и осъзнаване на необходимостта от изграждане на социални умения.

Данните за случаите на физическа агресия между младежи в България са много притеснителни. За 2017 г. те са 1662, а за 2016 г. са били общо 606. Това увеличение от 174% вероятно ще нарасне още през настоящата година. Ако към статистиката за физическа агресия се добавят и вербална, вандализъм, автоагресия, психологически тормоз, виртуален тормоз и

противообществени прояви, данните сочат, че случаите са 4117.

Все пак съществуват доказани модели за справяне с агресията и ксенофобия, които следва да се популяризират и прилагат. Основният инструмент е спортът. Чрез физическата активност, изграждането на авторитети и равнопоставеност, младежите безспорно могат да намерят своето място в обществото. Според психолозите Buss и Perry агресивното поведение зависи от подкрепата в средата, проявяването на емпатия и удовлетворението от постигнатите резултати, които най-лесно се получават от участие в спортни занимания. Спортът и физическите занимания са достъпен начин за преодоляване и на редица други проблеми като наднормено тегло, зависимости, хронични заболявания, ниска самооценка, неумения за общуване, дискриминация и др. Ето защо е належащо спортът да бъде представен в по-атрактивна и

привлекателна светлина, която да мотивира към проактивност.

БФТ има опит в работата с деца и младежи и наблюдения върху тяхното развитие. Възпитаниците на клубовете и членовете на федерацията получават не само възможност да развиват своята физическа форма, но и да придобиват увереност в потенциала си. Ние полагаме усилия да компенсираме непълноценното общуването между младежите, семействата, училището и връстниците им. В организацията членуват не малко младежи в

неравностойно положение, които също получават подкрепа от екипа ни.

 

Основна цел на проекта:

Преодоляване на агресията между младежите и повишаване на личностното им развитие, чрез създаване на устойчив модел за насърчаване на физическата активност, толерантността и междукултурния диалог.

 

Подцели:

1. Превенция на агресията и насилието между младежите, чрез методите на неформалното образование и спорта

2. Насърчаване на активен и здравословен начин на живот на участниците и популяризирането__на дейностите на открито, като възможност за придобиване на ключови компетенции и умения.

3. Повишаване на осъзнатостта на участниците за културното многообразие и сензитивността им към проблеми, свързани с толерантността и приемане на различията.

4. Популяризиране на неформалното учене като инструмент за укрепване на ценностите и провокиране към младежка активност на местно ниво.

5. Повишаване на осведомеността на участниците за Европейските програми и възможности за развитие.

6. Формиране на положителни нагласи и ангажираност в участниците за приобщаване на техни връстници с ограничени възможности към спортни и неформални инициативи.

7. Повишаване на капацитета на организациите.

 

С реализиране на обмена ще се допринесе и за подобряване на качеството на работата, свързана с младежи и по-специално чрез засилено сътрудничество. 

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsМедицински Център Спортмед
Медийни партньори
ПартньориММСБългарски спортен тотализаторБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+